കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കന്നിയാത്രയ്ക്ക് ആവേശകരമായ ജനപങ്കാളിത്തം

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ കന്നിയാത്രയ്ക്ക് ആവേശകരമായ ജനപങ്കാളിത്തം. ഓരോ പത്ത് മിനിട്ടിലും ആലുവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെ മെട്രോ സർവ്വീസുകൾ. ആദ്യ ദിനത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്ക്.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +