സംസ്ഥാനത്തെ അരിവിലയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയും കുതിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്തെ അരിവിലയും ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വിലയും കുതിക്കുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരവ് കുറഞ്ഞത് കാരണമായി. ചില്ലറ വിപണിയിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയുടെ വില 120 രൂപയിലധികമായി.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +