രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് എതിരെ ശിവസേന

രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിന് എതിരെ ശിവസേന.ശിവസേനയുടെ നിർണ്ണായക യോഗം ഇന്ന് ചേരും.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +