സ്വാശ്രയ ഓർഡിനൻസിന് സ്റ്റേ ഇല്ല; നിലവിലുളള ഫീസ് ഘടന തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

സ്വാശ്രയ ഓർഡിനൻസിന് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ഇല്ല. നിലവിലുളള ഫീസ് ഘടന തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി.
ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാൻ വൈകിയതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് അതൃപ്തി.

Topics:
Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +