മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടി; മാർത്താണ്ഡം കായൽ കയ്യേറ്റത്തിൽ സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകിയെന്ന് സർക്കാർ

മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചടി. മാർത്താണ്ഡം കായൽ കയ്യേറ്റത്തിൽ സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. തീരുമാനം കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +