അമേത്തി നയിക്കുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥായതിനാൽ നിയമവാഴ്ച നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

അമേത്തി നയിക്കുന്നത് യോഗി ആദിത്യനാഥായതിനാൽ നിയമവാഴ്ച നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി. സ്വന്തം മണ്ഡലമായ അമേത്തിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +