ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് : ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറെ വിളിച്ചു വരുത്തും

ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാര്‍ലമെന്‍ററി സമിതി ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറെ വിളിച്ചു വരുത്തും.  സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകാനാണ് ആര്‍ബിഐ ഗവര്‍ണറോട്  നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. മെയ് 17നാണ് ഹാജരാകേണ്ടത്.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +