മത്സ്യ വ്യവസായ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ; കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യ ബന്ധനവും പ്രധാന കാരണം

അടിക്കടിയുള്ള കാലാവസ്ഥാ മാറ്റവും അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യ ബന്ധനവും മൂലം മത്സ്യ വ്യവസായ മേഖല പ്രതിസന്ധിയിൽ. ചെറു വള്ളങ്ങളിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന സാധാരണ തൊഴിലാളികളെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഏറെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Social Icons Share on Facebook Social Icons Share on Google +